სერვისების და ფასების ჩამონათვალი:

სერვისის წესები და პირობები

▪  სერვისში კომპიუტერის ან სხვა ტექნიკის ჩაბარებისას ივსება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების საბუთი, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე, დოკუმენტში მოცემულია მფლობელის პირადობის დამადასტურებელი მონაცემები,  ჩასატარებელი სერვისის აღწერა და მისი ღირებულება; დამატებითი სერვისის ჩატარების აუცილებლობის შემთხვევაში ხდება მეპატრონესთან შეთანხმება.

 

▪  მოცემული  დოკუმენტი ადასტურებს ტექნიკის ჩაბარების ფაქტს სარემონტო სამუშაოების  ჩატარების მიზნით;


▪  მფლობელი ვალდებულია სერვის მენეჯერს დეტალურად აუხსნას რა პირობებში და რა მიზეზით მოხდა ტექნიკის დაზიანება. იმ შემთხვევაში თუ მეპატრონე დამალავს ტექნიკაზე გარე-ზემოქმედების, სითხის ჩასხმის ან ტექნიკის  არასწორი ექსპლუატაციის ფაქტებს სერვის ცენტრი იხსნის პასუხისმგებლობას ტესტირების დროს ტექნიკის დაზიანების შენთხვევაში, თუ ეს დაზიანება გამოწვეული იქნება იმ ფაქტორების გამო რაც დამალა მეპატრონემ და არ შეატყობინა სერვის მენეჯერს.

 

▪  მფლობელი ვალდებულია სერვის მენეჯერი გააფრთხილოს ტექნიკაში მნიშვნელოვანი ინფორმაციის არსებობის შესახებ. ასეთის არსებობის შემთხვევაში ინფორმაციის უსაფრთხოების მიზნით სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე მოხდება ინფორმაციის გადაკოპირება სერვის ცენტრის დაცულ მყარ დისკზე. ინფორმაცია სერვის ცენტრის მყარ დისკზე ინახება ერთი კვირის განმავლობაში. მეპატრონეს შეუძლია მოიტანოს სხვა მოწყობილობა და გადაწეროს ინფორმაცია კომპიუტერის სერვისში მოტანიდან ერთი კვირის მანძილზე. 7 კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ მითითებული ინფორმაცია სერვისის მყარი დისკიდან  იშლება ავტომატურად და სერვის ცენტრი იხსნის ამ ინფორმაციის შენახვაზე  წარმოქმნილ ყოველგვარ პასუხისმგებლობას.

 

▪  სერვის ცენტრში ტექნიკის შეკეთებისას მიმდინარეობს ფოტო გადაღება და მეპატრონეს სერვისის კოდით ვებ გვერდზე შეუძლია ნახოს ჩატარებული სამუშაოების და ტექნიკის შიდა მდგომარეობის ამსახველი ფოტოები, სერვისის ტექსტური აღწერა და IT ტექნიკოსის რეკომენდაციები. 

 

▪  მფლობელი ვალდებულია მოწყობილობის ჩაბარებიდან  2 კვირის განმავლობაში მიაკითხოს მას, წინააღმდეგ შემთხვევაში  სერვის ცენტრი იხსნის პასუხისმგებლობას ტექნიკის შენახვაზე.

 

▪  სერვის ცენტრიდან ტექნიკის გასატანად სავალდებულოა სერვისში ტექნიკის ჩაბარების საბუთის წარდგენა. საბუთის დაკარგვის შემთხვევაში სავალდებულოა მფლობელის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში სერვის ცენტრი არ გასცემს ტექნიკას.

CDS © 2022
ორშაბათი - პარასკევი - 12:00 - 18:00
შაბათ-კვირა - დასვენება